写报告网 - 设为首页 - 加入收藏
 • 热门搜索: 述职报告 英语
 • 当前位置 首页 >工作报告 > 工作计划 >

  2014学习计划考试吧学习计划学习计划学习计划书英语学习计划个人学习计划 编订

  作者:jkyxc 浏览数: 关键词: 学习计划 学习计划 编订 计划书

  专业word,可修改

  PAGE

  PAGE 1

  欢迎下载支持

  【可编辑文档,多多下载支持】

  2014学习计划考试吧学习计划学习计划学习计划书英语学习计划个人学习计划

  2014学习计划考试吧学习计划学习计划学习计划书英语学习计划个人学习计划

  ?§?°?í?(ê?°é)£o2011?§?°?-?§?°?·-?§?°?êé-ó¢ó§?°?-è§?°? ?ü?à

  ?ü?à ó¢ó? D£?° ?ó?° ? ×÷ μμ ?ü?àê×ò3 - í?D£ - êú - ?·°? - êé3? - êó - ?£?a3? - ó - ì3 - μ?o?

  ê×ò3?ê?°éì3Exam8êóê?éì3í3ì£?aêóêμóμμó?°?D

  2011?D | 2011? | 2012D | D?à?μ | ?ú?°?D | קê? | 3éè | ·¨?éê? | MBAê?

  MPAê? | ?Do

  áù | ?°3?ó¢ó? | éìó¢ó? | 1?12ó¢ó? | íD?£ | ? | רר°? | ?úò?±êò? | 2 | GRE GMAT

  Dó¢ó? | 3éè?ó¢ó?èy | éêó¢ó? | 1¥ó¢ó? | ?°3?è?ó? | è?ó§?° | ·¨ó? | μ?ó? | o?ó?

  úμè?ê? | èí?tê? | ?°3ú | ?¢èíè¤ | ?è¤ | Oracleè¤ | Linuxè¤

  ?a?aè¤ | Javaè¤

  1?± | ±¨1± | ò?DD′óòμ×ê | ?¤èˉ′óòμ×ê | ?ú′óòμ×ê | ·¨ê? | ·¨?é1ê | μ?ó?×ê

  ±¨?ì?± | ?ìê|×ê | éá1¤×÷ | ía?ú?± | 1ú?êéìê| | ?úμ¥?± | μ¥?¤?± | á÷ê| | ?¤ê|

  è?á|×ê?′ | 1üàí×é?ˉê|ê? | êé×ê | D?àí×é?ˉê|ê? | 3?°?רòμ×ê | 1ê|?°òμ?

  ?Yê± | í±à?-

  ?àéú×ê | ?′òμò?ê| | ?′òμò?ê| | ?′òμ?¤ê?

  ?á′óòμ×ê?ê?£¨?ᤣ? | ?-ê| | ?á°3? | ×¢2á?áê| | éóê| | ×¢2á?°ê|

  ×¢2á×ê2ú?à1àê| | áê| | ACCA | í3ê| | ?ê| | àí2?1ê| | 1ú?ê?úéóê|

  ò?¨?ìê| | ?t¨?ìê| | ?ì1¤3ìê| | ?ì± | ×é?ˉ1¤3ìê| | ?ààí1¤3ìê| | °2è?1¤3ìê|

  ?êá?1¤3ìê| | òμ1üàíê| | ?D±êê| | ?á111¤3ìê| | ?¨?tê| | ·?μ?2ú1àê| | íáμ?1àê| | ?òíáê|

  éè±ààíê| | ·?μ?2ú?-?íè? | í?×ê?1üàíê| | íáμ?μ′úàíè? | ?·?3ó°?ì?àê| | ?·±£1¤3ìê|

  3?êD1ê| | 1·?ààíê| | 1·?ìê| | °2èàê| | μ1¤3ìê| | ×¢2á2aê| | ×¢2áá?ê|

  ?í·×D£?° | êμóμμ | ó¢ó§?° | ×÷′óè? | ?ó?°?D | | ·?ì? | ó·

  ?§àú| ? ?D D × 3é?íaó?| áù ?°3?ó¢ó? éìó¢ó? 1?12ó¢ó×ê| 1?± ±¨1± ò?DD ?¤èˉ ·¨ μ?ó? ?ìê|?ú| μè èí

  1¤3ì|ò¨ ?t?¨ ?ìê| ?ààíê| ×é?ˉê| °2è?ê| ?á11ê| 1àê| ?ì±á| ?ᤠ?á°3? ×¢?á ?-ê| ?°ê|ò§| ?àéú×ê ò?ê| ò?ê| [?ü?à]

  è?μ3éê ±¨ è?μ3? è?×?′? ×a?yéê μ3ê·?aê? ?ê?è ?è? ?ìê| μ3¨ ?±1¤ °à?÷è? ?ê?è ?è? ?ìê| ê?óú ?±1¤ °à?÷è?

  êμ?° éáêμ?ù ê° D?μ?ìá μ÷2é 1¤×÷×ü?á ˉ ?o °?1ú ?÷ ?éé¥ à?ò? ×aè? ·?2ú 3D°ü ′úàí ?ò ê? 1¤ ?e é ±¤

  μ÷?a D-òé ê? ê?òμ ê ×êá?÷ ?ü?àμ?o?£oêμóμμì3 | ?í·×D£?° | ó¢ó§?° | ×÷μμà | μμà | ?ó?°?Dúúμ£o

  ê?°é(E) > êμóμμ > 1¤×÷? >

  ?§?°?2011?ê?§?°?-?§?°?·-?§?°?êé-ó¢ó§?°?-è§?°÷DDòμ1¤×÷?μ?o?:

  ?ê?è è? ?ìê| ?§D£ ?ì?§ μ?óy òo ò?éú ?¤ê? ?t 1¤?á áa ·à °à?÷è? ò?DD éì3? μê °2è? ò ?óòμ 1 ?á 3é 2 ó×?ù?°

  2 éú2ú oó?ú ê? ?±1¤ ?úê? í3 μ?1¤ μ3?± μ3?¨ D?′? μ3?§2? í§2? ?à?μ ?àéú ?§?° ′′òμ 2êé ? Googleìá1?μ?1

  §2áó¢ó′?a,2′?íoó?ú

  1t·e?à′′,2?ó′,2?ó,Dèìy Dè30ìì,è?μòúá÷à?ó¢ó?!

  [2011-01-09]?¤è§?°?êé×ü

  [2011-02-21]?¤2011íêD§?ú?§?°?

  [2011-02-21]?¤áù?êD§?ú?§?°?

  [2011-02-21]?¤D§éúD§?ú?§?°?·?ày

  [2011-02-21]?¤D§?úó?§?°?

  [2011-02-21]?¤D§?ú′ò

  [2011-02-21]?¤áù?êD§?ú?§?°?

  [2011-02-21]?¤D§?ú?§?°ê?·

  [2011-02-21]?¤D§éúD§?úó?§?°?

  [2011-02-21]?¤′ó?§éúD§?ú?§?°?

  [2011-01-07]?¤?§?°?

  [2011-01-07]?¤êêy?§×÷?§?°?

  [2011-01-07]?¤?§?°?[í¨ó?°?]

  [2011-01-07]?¤§?°?μòaD?

  [2011-01-07]?¤ùè§?°?

  [2011-01-07]?¤où?§?°?

  [2011-01-07]?¤ó¢ó§?°?

  [2011-01-07]?¤?§?°?êé

  [2011-01-07]?¤′ó?§?§?°?êé

  [2011-01-07]?¤?ìê|?ù?ú?§?°?

  [2011-01-07]?¤è§?°?

  [2011-01-07]?¤D?§?°?

  [2011-01-07]?¤?D?§éú?§?°?

  [2011-01-07]?¤′ó?§éúoù?

  [2011-01-07]?¤D§êoù?§?°?

  [2011-01-07]?¤D§èy?êoùˉ?

  [2011-01-07]?¤D?§D£où1¤×÷?

  [2011-01-07]?¤3Déúoù?§?°?

  [2011-01-07]?¤D§oùˉ?

  [2011-01-07]?¤Doù?§?°?

  [2011-01-07]?¤toù?§?°?

  [2011-01-07]?¤ò?où?§?°?

  [2011-01-07]?¤3?ò?où?§?°?

  [2011-01-07]?¤3?èyoù?§?°?

  [2011-01-07]?¤3toù?§?°?

  [2011-01-07]?¤où?§?°?′D′

  [2011-01-07]?¤′ó?§éúoù?§?°?

  [2011-01-07]?¤?D?§éúoù?

  [2011-01-07]?¤D§?ú?§?°?

  [2011-01-07]?¤D§?ú1¤×÷?

  [2011-01-07]?¤D§?ú?ì?§?

  [2011-01-07]?¤ó×?ù?°D§?ú?

  [2011-01-07]?¤ó×?ù?°′ó°àD§?ú?

  [2011-01-07]?¤D§éúD§?ú?

  [2011-01-07]?¤3DD§?ú?

  [2011-01-07]?¤3?èyD§?ú?

  [2011-01-07]?¤3tD§?ú?

  [2011-01-07]?¤3?ò?D§?ú?

  [2011-01-07]?¤ó×?ù?°?D°àD§?ú?

  [2011-01-07]?¤ó×?ù?°D?°àD§?ú?

  [2011-01-07]?¤D§?ú?1í?

  [2011-01-07]?¤D§?ú±êó?

  [2011-01-06]?¤D§§ê|1¤×÷êò?§?±?§?°?

  [2011-01-06]?¤2011D§§ê|1¤×÷êò?§?±?§?°?

  [2011-01-06]?¤ò?êù?§?°?±í

  [2011-01-06]?¤êù?§?°éú

  [2011-01-06]?¤?DD§éúêù?§?°?

  [2011-01-06]?¤ó×?ù?°êù?§?°?

  [2011-01-06]?¤êùêy?§?§?°?

  [2011-01-06]?¤êùàí?§?°?

  [2011-01-06]?¤êù?ˉ?§?§?°?

  [2011-01-06]?¤èy?êêù?§?°?

  [2011-01-06]?¤êêù?§?°?

  [2011-01-06]?¤êêù?§?°?

  [2011-01-06]?¤êù?§?°°2

  [2011-01-06]?¤D§êêùéú§?°?

  [2011-01-06]?¤?êμ?êù?§?°?

  [2011-01-06]?¤?§?°§·¢?11?·?ì2é?×1¤×÷?

  [2011-01-06]?¤?ê?ü2é′ó?ó?DD?×éàí§?°?

  [2011-01-06]?¤?-1üàí?§?o?§éú?á?§?°2?μúò§?ú1¤×÷?

  [2011-01-06]?¤?§?°2?1¤×÷?

  [2011-01-06]?¤?§éú?á?§?°2?μúò§?ú1¤×÷?

  [2011-01-06]?¤?§éú?á?§?°2?1¤×÷?

  [2011-01-06]?¤D£§éú?á?§?°2?1¤×÷?

  [2011-01-06]?¤μú?t?§?úíˉ?§?°2?1¤×÷?

  [2011-01-06]?¤μúò§?ú?§?°2?1¤×÷?

  [2011-01-06]?¤?§?°2°ê1¤×÷?

  相关文章:

  Top